Alle deelnemers

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met hun profielen waarvoor ze inzetbaar zijn.
U kunt op een profiel van een deelnemer klikken om ook de overige deelnemers uit de profielgroep te bekijken.

Klik op een link om de deelnemers
per profiel te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg

U kunt ook zoeken
binnen alle deelnemers:

   Man (124)              
Opleiding:

Atheneum A, doctoraal Criminologie.

Werkervaring:

Commissaris van politie, beleidsmedewerker, management develpment coördinator, diverse bestuursfuncties van verenigingen, docent en examinator beroepsopleidingen.

Nevenfuncties:

Veiligheidscoördinator voetbalorganisatie, secretaris EHBO-vereniging, ledenraad DELA.

Belangstelling:

Projectleider, coaching, crisismanagement, verandermanagement, management-development voor profit en non-profitorganisaties, interim-management.

Competenties:

Aansturen, begeleiden, aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, klantgerichtheid.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Welzijn en Zorg   

   Vrouw (103)              
Opleiding:

HBO maatschappelijk werk en dienstverlening, bedrijfsmaatschappelijk werk. HBO psycho- sociale hulpverlening, HBO Opleidingskunde (niveau 1,2 en 3), HBO personeelsmanagement, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, vrouwenleergangen Utrecht, diverse bankdiploma’s, diverse testlicenties.

Werkervaring:

Bedrijfsopleider, coördinator bedrijfsopleidingen, hoofd personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk werker, 40 jaar werkervaring in het bankwezen, Fortis, GWK.

Nevenfuncties:

Voorzitter KWF Venlo, secretaris Stichting Behoud van Veldkruisen en kapellen, voorzitter harmonie, voorzitter dorpsraad.

Belangstelling:

Crisismanagement, verandermanagement, vertrouwenspersoon, maatschappelijke ontwikkelingen.

Competenties:

Coachend, samenwerkingsgericht, organiserend vermogen, oplossingsgericht.

Profielen: HRM / P&O   Welzijn en Zorg   

   Man (99)              
Opleiding:

HBS A, Geschiedenis en Staatsinrichting MO B bevoegdheid, maatschappijleer, diverse cursussen management en projectmatig werken.

Werkervaring:

Docent geschiedenis, conrector Zuid Limburgs Avondcollege, voorzitter Rectorenconvenant, rector zelfde college, voorzitter centrale directie, voorzitter stuurgroep, interim manager ROC, lid CvB van ROC.

Nevenfuncties:

Diverse voorzitterschappen van diverse besturen en stichtingen, lid RvT van een onderwijsstichting,voorzitter Stichting Renovatie kerkje in Merkelbeek, voorzitter College van Bestuur stichting voor basisonderwijs, voorzitter werkgroep Vitaal Platteland, bestuurslid Stichting Het gebrekkige kind, commissaris van een woningstichting.

Belangstelling:

Management, onderwijs, besturen, netwerken, politiek.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (97)              
Opleiding:

Pedagogische Academie, Sociale Wetenschappen (Cultuur- en godsdienstpsychologie, Universiteit Nijmegen), seminars Beleidsonderzoek en Systematische Kwaliteitszorg.

Werkervaring:

Onderwijzer, vakleerkracht L.O. en aardrijkskunde, projectleider internationale ontwikkelingssamenwerking Suriname, coördinator taalproject, wetenschappelijk onderzoeker KU Nijmegen, consulent onderwijs, educatie & onderzoek bij provinciale ondersteuningsinstelling senior consultant Lokaal Sociaal Beleid bij managementadviesbedrijf.

Nevenfuncties:

Lid universitaire bestuurscommissie, voorzitter contactgroep ontwikkelingswerkers, secretaris MR basisschool, bestuurslid stichting tot behoud monumentale grafmonumenten.

Belangstelling:

Surinamistiek, leefbaarheid dorpen en wijken, kunst en cultuur.

Competenties:

Onderzoeken, klantgerichtheid, aansturen, met druk en tegenslag omgaan.

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (95)              
Opleiding:

HBO – onderwijsakten lichamelijke opvoeding, handenarbeid en biologie, sportmassage, diploma speciaal onderwijs, certificaat remedial teacher, post HBO management, diploma loopbaanadviseur.

Werkervaring:

Basisonderwijs, speciaal onderwijs,voortgezet onderwijs, directeur school voor voortgezet onderwijs, beleidsadviseur/consultant V.O. bestuur, loopbaanadviseur onderwijs, remedial teacher, interim management, coaching HBO.

Nevenfuncties:

ZZP-er, lid kerkelijk zangkoor, remedial teacher, loopbaancoach, accountmanager SVKL, voorzitter MR.

Belangstelling:

Management in algemene zin, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding VO leerlingen en MBO studenten, coaching van docenten algemeen.

Competenties:

Initiëren, aansturen, begeleiden, klantgerichtheid.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (89)              
Opleiding:

Bedrijfseconomie (Rotterdam), doctoraal hoofdvak: Financiering, groot aantal cursussen o.a. automatisering, vergadertechnieken, functioneringsgesprekken, resultaatmanagement.

Werkervaring:

Chef afd. vervoersstatistieken, hoofd studiedienst bij de hoofdafdeling Statistieken van Kapitaalgoederen Voorraad en Balansen, senior wetenschappelijk medewerker sector commerciële dienstverlening, projectlid samenwerking DSB-CBS integratie Betalingsbalans en Financiën.

Nevenfuncties:

Persvoorlichter CBS, meerdere publicaties CBS m.b.t. internationalisering, infrastructuur, financiën, lid Permanente Contactgroep verkeersveiligheid, voorz. Sectie CMHF bij het CBS.

Belangstelling:

Oldtimers, golf, fitness, automatisering, muziek, literatuur, techniek.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, samenwerken en overleg, omgaan met veranderingen.

Profielen: Financiën / Economie  

   Vrouw (91)              
Opleiding:

Gymnasium, biologie (universiteit Leiden).

Werkervaring:

Conservator Rijksmuseum Natuur Historie Leiden, docente biologie gymnasium, conservator Natuur Historisch Museum, directeur a.i. teammanager NHMM.

Nevenfuncties:

Diverse bestuursfuncties o.a. algemeen bestuur Leids Universiteits Fonds, algemeen bestuur Stichting Limburgs Landschap, directeurenberaad natuur historische musea, voorzitter vereniging vrienden Bonnefantenmuseum, voorzitter dierenasiel, regiovertegenwoordiger stichting recreatieruiter, bestuurslid van Het Museum van de Vrouw in Echt, voorzitter Federatie van Musea in Limburg.

Belangstelling:

Lid Nederlands team Endurance Riding (NOC – NSF).

Competenties:

Aansturen, begeleiden, netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Welzijn en Zorg   

   Man (88)              
Opleiding:

MULO A, GA 1, SOD 1 en 2.

Werkervaring:

Archiefmedewerker gemeente, chef interne zaken gemeente, hoofd interne zaken streekgewest, anderhalf jaar bij Limburgse gemeente archiefachterstand verwerkt, kennis van geautomatiseerd documentenbeheer.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Opschonen van archieven, documentenbeheer.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, klantgerichtheid.

Profielen:  Administratieve ondersteuning  

   Man (77)              
Opleiding:

MULO, A-opleiding (interne administratieve opleiding Ministerie van Justitie), S-opleiding (secr. arrondissementsparket), S-opleiding secr. burgerlijke gerechten, studie Nederlands Recht (OUN).

Werkervaring:

Administratief medewerker arrondissementsparket Roermond, parket secretaris, gerechtssecretaris arrondissementsrechtbank, hoofd gerechtssecretariaat, hoofd gerechtelijke organisatie, stafjurist rechtbank.

Nevenfuncties:

Secretaris Commissie van toezicht bij twee penitentiaire inrichtingen, lid van de begeleidingscommissie primaire en introductie opleiding Ministerie van Justitie, docent S-opleiding (burgerlijke gerechten), secretaris Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat notarissen, lid Dienstcommissie bij de gerechtelijke diensten, secretaris van de klachtencommissie en klachten contactpersoon rechtbank, voorzitter bond van ambtenaren, bestuurslid handbalvereniging, secretaris scheidsrechterscommissie NHV; sociaal raadsman van de Centrale van Rijkspersoneel, lid van de ad hoc commissie rechtspraak NHV; lid afdeling bestuur NHV afdeling Limburg.

Belangstelling:

Klachtencommissie, bestuursfunctie.

Competenties:

Begeleiden, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken.

Profielen: Juridische zaken  

   Man (75)              
Opleiding:

HBS B, HTS bouwkunde, Ecole des Beaux Arts (architectuur) Frankrijk, avond HTS (stedenbouwkundige techniek), Academie van Bouwkunst.

Werkervaring:

Meerdere architectenbureaus (F, NL), assistent uitvoerder bij HBG, technisch ambtenaar Stadsontwikkeling Amsterdam, Provinciale Planologische Dienst Zuid Holland.

Nevenfuncties:

Lid Provinciale Commissie Heemschut Zuid Holland en Limburg technisch adviseur Bond Heemschut Zuid Limburg.

Belangstelling:

Erfgoed, stedenbouw, ruimtelijke ordening, planvorming, nieuwbouw in historische omgeving, (historisch) landschap.

Competenties:

Initiëren/aansturen, plannen/organiseren, begeleiden, samenwerken/overleg.

Profielen: Planologie en Verkeerskunde   Techniek en Milieu  

   Man (72)              
Opleiding:

MTS, HTS, TU-Delft civiele techniek, planologie.

Werkervaring:

Vakgebieden planologie,verkeerskunde,wegbouwkunde,milieubeleid en -techniek, gezondheidstechniek, grondexploitaties, projectmanagement,directeur OW en SO (ai), reg. dir. Adviesorg, ontw.stedelijke- en bedrijfomgeving, organisatieontwikkeling.

Nevenfuncties:

Bestuurslid woningbouwvereniging, -schoolbestuur, -politieke partij, zorginstelling, -LETSkring, -kerkbestuur, adviseur vluchtelingenwerk, organisatie derde wereldtechniek.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening stedelijk/platteland, mens en organisatie, coaching, openbaar bestuur.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken, aansturen, dienstverlenend/creatief.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Planologie en Verkeerskunde   Techniek en Milieu  

   Man (108)              
Opleiding:

Gymnasium A, pedagogiek/andragogiek MO-A en B, post doctorale opleiding directielid gevangeniswezen, diverse managementopleidingen, KUB sociologie van arbeid en organisatie, verandermanagement, TNO kwaliteitszorg INK, competentiemanagement, Hogeschool Zuyd: werken met POP en Portfolio.

Werkervaring:

Onderzoeksmedewerker diverse universiteiten, groepswerker internaat, adjunct/unit directeur Huis van Bewaring en Gevangenis, hoofd begeleiding, staffunctionaris alg. dir. P.I. Zuid-Limburg, docent ISBW, docent management/organisatie Hogeschoool Zuyd.

Nevenfuncties:

Lid bestuur basisschool, vicevoorzitter afdeling Rode Kruis, lid dorpsraad.

Belangstelling:

Coachen, lesgeven, trainen groepen, advies- en verandertrajecten, interim-management, P & O, projectactiviteiten.

Competenties:

Plannen en organiseren, leiding geven, coachen/begeleiden, vakdeskundigheid toepassen (o.a. opleiden en trainen), omgaan met veranderingen.

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (107)              
Opleiding:

Mulo A en B, MO sociale arbeid, pedagogiek A en B, doctoraal pedagogiek (KU Nijmegen), promotie sociale wetenschappen (RU Maastricht). Ceran Lingua Spa (Franse taalvaardigheid), accreditatie (Loyds).

Werkervaring:

Ministerie Sociale Zaken (staffunctie), docent HBO en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, plv. chef kabinet CdK, beleidsadviseur ICT, voorzitter RBA (regionaal bestuur Arbeidsvoorziening), voorzitter Vitaal Platteland, eigen adviespraktijk voor beleidsontwikkeling en interim-management.

Nevenfuncties:

Uitgeoefend als ZZP-ER project voor Europese Commissie, BIS project Maas/Rijn, opstellen van beheersmodellen voor plattelandsontwikkeling, ontwikkelen van Stichting Website Nedwerk Nederland, ICT ontwikkeling voor diverse gemeenten, curriculum ontwikkeling in samenwerking met HS Zuyd en Limburgs Universitair Centrum Hasselt, voorzitter van NQA (visitaties HBO), ontwikkelaar ondernemershuis Westelijke Mijnstreek, projectleider groen metropool enz. enz.

Belangstelling:

Bestuurlijke en organisatorische functies (niet financieel !), affiniteit met onderwijs, sociale zekerheid en rechtsvoorziening (WSW), arbeidsmarkt, gebiedsontwikkeling, interesse in alles wat met opleiding en werk te maken heeft.

Competenties:

Netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, plannen en organiseren.

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed  

   Man (122)              
Opleiding:

HBS-b, T.U. Eindhoven (Bouwkunde), afgestudeerd in 1984 (Constructief Ontwerpen), diverse vak-gerelateerde cursussen.

Werkervaring:

Zelfstandig reg. Architect, bouwkundig medewerker Trinial-M; bouwtechnisch adviesbureau Riethoven (achtereenvolgens tekenaar-constructeur, chef de bureau, technisch directeur), wethouder gemeente Heythuysen, wethouder gemeente Leudal.

Nevenfuncties:

Raadscommissie gemeente Grathem, bestuurslid/voorzitter CDA Heythuysen, raadscommissie gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Heythuysen, raadslid gemeente Leudal, bestuurslid/voorzitter tennisclub, bestuurslid fanfare, bestuurslid kerkbestuur, bestuurslid lokale omroep Heythuysen, voorzitter culturele werkgemeenschap K-O.

Belangstelling:

Bouwgerelateerde activiteiten, vastgoed, calculaties, dorpsontwikkeling (DOP,s), zorg en welzijn, financien , bouwen en wonen, samenwerking algemeen, leefbaarheid, senioriteit.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, onderzoeken, plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden.

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed   Techniek en Milieu   Welzijn en Zorg   

   Vrouw (120)              
Opleiding:

NXX (onderwijsakte en pedagogisch getuigschrift), Master in Educational Management (UVA).

Werkervaring:

Docent, Afdelingsleider IVBO, Sectordirecteur onderbouw VMBO, Freelancer onderwijs & organisatie (coachen van directieleden en teamleiders op 4 scholen voor VO).

Nevenfuncties:

Secretaris schoolbestuur, secretaris steunstichting PO, lid van het bestuur, interim-voorzitter en later lid van de Raad van Toezicht van een stichting voor Speciaal Onderwijs.

Belangstelling:

Managementondersteuning in het algemeen, passend onderwijs, bestuurlijke taken in onderwijs en zorg. Begeleiding van veranderprocessen. Teamontwikkeling met een grote mate van creativiteit en betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs   Welzijn en Zorg   

   Man (119)              
Opleiding:

Hoge Hotelschool, Reserve Kapitein b.d., diverse cursussen: o.a. Management voor Civiele dienst, Financiële Bedrijfseconomie, Ziekenhuisbeleid (Stolte), diverse opleidingen verkoop, marketing en personeelsmanagement, Assessment Center Methode GITP/Focus, Assessor opleiding GITP, General Management Sti. Bedrijfskunde (Erasmus R’dam).

Werkervaring:

Hoofd Civiele en Technische Dienst Samivoz Den Bosch, gebiedsdirecteur Hodon N.V. A’dam, directeur/eigenaar Vercoglas N.V. (België), interim manager AKO B.V. A’dam, manager commerciële zaken en regio directeur Arbodienst De Twaalf Provinciën, Commerciële Zaken N.V. Nutsbedrijven Maastricht, directeur Kasteelservice B.V. Zutphen, Senior Expert PUM den Haag.

Nevenfuncties:

Lid van de Adviesraad Seniorenbeleid Maastricht, lid van de Grote Raad van de Confrérie Backersbosch, lid Mars en Mercurius, lid Military en Hospitaller Order of St. Lazarus of Jerusalem, mentor Jobrotary, lid van het bestuur Vrienden van het LSO, secretaris Stichting Elkana.

Belangstelling:

Management-development voor profit en non-profitorganisaties, beheersbaar maken van langdurig verzuim (Wetten PEMBA en Poortwachter) en re-integratie, HRM-beleid, ARBO-wetgeving, hospitality implementatie.

Competenties:

Initiëren, samenwerken en overleggen, netwerk bouwen, presenteren, klantgerichtheid.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Cultuur  

   Man (114)              
Opleiding:

HBS-A, Gemeente Administratie I, Nederlands Recht (bestuursrecht).

Werkervaring:

42 jaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentelijke overheden in diverse functies, o.a. afdelingshoofd, consultant, gemeentesecretaris.

Nevenfuncties:

Voorzitter Stichting Heart for Romania, medeauteur handboek: Publiekrecht Vastgoed, redacteur Wettenbundel Vastgoed, voorzitter bezwarencommissie gemeente Echt-Susteren, lid bezwarencommissie gemeente Nuth.

Belangstelling:

Het mee op de rails zetten van een organisatie, het zichzelf nuttig willen maken door een zinvolle bijdrage te leveren liefst aan kortlopende projecten. Liever geen langlopende verplichtingen.

Competenties:

Samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Juridische zaken  

   Man (113)              
Opleiding:

Technische Universiteit Twente (Chemisch Technoloog).

Werkervaring:

Process Engineer vezelfabricage, trainee afdeling Financiën en Projectevaluatie, meerdere leidinggevende functies o.a. productieleider filmfabricage (films voor grafische en medische toepassingen), start-up manager voor een fotopolymeer productie-eenheid in Duitsland; herstructurering van deze fabriek, lid managementteam; lid Raad van Bestuur; vanaf 2005 zelfstandig ondernemer (zakelijke dienstverlening o.a. CEO, consultancy, ontwikkeling van een businessplan voor zorgaanbieder).

Nevenfuncties:

Consultant zakelijke dienstverlening, ‘on-the-job’-ervaring met ‘due diligence’-processen, manager van strategische veranderingen, Managing Director (Duitsland-Nederland), bestuurslid Stichting pensioenfonds Dupont en pensioenfonds Textielindustrie.

Belangstelling:

Managen in het algemeen, directievoering, reorganisaties en project organisaties. Tevens interim-management, aansturen van organisaties, veranderingsprocessen, veiligheidsbeleid dwz preventie en Arbo-beleid, certificering, verbeterplannen wat betreft de veiligheid. Naast het Nederlands ook beheersing van de Duitse en Engelse taal.

Competenties:

Initiëren, aansturen, plannen en organiseren, coachen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Techniek en Milieu  

   Man (116)              
Opleiding:

ULO, HBS A, Academie voor Lichamelijke Opvoeding (MO-p), Pedagogiek MO A en B, doctoraal gedragswetenschappen RU Groningen, diverse trainingen waaronder Ervaringsleren I-vy Insjght, NLP practioner (NTINLP).

Werkervaring:

Interim manager diverse scholen voor VMBO, PrO en ROC, kwartiermaker voor een MBO Top, Onderwijskundige voor o.a. Defensie Geneeskundige Opleidingen, een SO/VSO-school en een VMBO/MBO/AOC, onderzoeker (effecten van) invoering van mental coaching in initiële sportopleidingen, onderzoeker (effecten van) sociale media in VO scholen, onderzoeker van de beleving van de identiteit door leerlingen, ouders, medewerkers en directie VO school , onderzoeker van de kwalificatiemogelijkheden op niveau 1 en AKA van VSO en PrO leerlingen, (effecten van) blended learning in MBO, (effecten van ) HR ontwikkelingen in bedrijfsopleidingen in beroepsonderwijs VMBO en MBO. Senior accountmanager bij een ROC, senior adviseur VO/MBO, trainer teams verschillende bedrijven, loopbaanbegeleider topsporters, jongerencoach, Senior-adviseur SLO Enschede in verschillende specialismen, hoofd afdeling onderwijs LTO Gelderland, stafmedewerker ROC Zeeland, docent CIOS, docent lichamelijke opvoeding,. Zelfstandig ondernemer Evolve Yourself bv. o.a. als interim manager (directeur en teamleider), onderwijskundige (adviseur leertrajecten en leermiddelen), projectleider ( ontwikkeling en implementatie van (duale) opleidingsprogramma’s.

Nevenfuncties:

Lid Techn. Commissie tennisclub, Coach Senior for Talents (Cap Gemini), coach Coach4U voor kwetsbare jongeren, bestuurslid CODE43, secretaris schoolbestuur Rheden, secretaris Medezeggenschapsraad PO en VO, secretaris bestuur Vormingswerk, rolstoelbuschauffeur, brandwacht vrijwillige brandweer Nunspeet, trainer-coach atletiekverenigingen, begeleider diverse recreatiesportverenigingen.

Belangstelling:

Coaching en begeleiding in het algemeen (van chaos tot structuur) in de sport, het onderwijs en de Zorg, sociale media, digitale oplossingsstructuren. Het schrijven en uitvoeren van beleidsplannen, het opzetten en organiseren van een projectorganisaties.

Competenties:

Netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen, klantgerichtheid, met druk en tegenslag omgaan.

Profielen: Onderwijs  

   Man (117)              
Opleiding:

MEAO (BA). HEAO (CE), Master Financial Planning, 2-jarige management development opleiding RAI, tal van opleidingen op het gebied van Algemeen management, marketing en financieel, diverse trainingen op de gebieden Commercie, Sales, Sociale vaardigheden, leiderschap- en coaching en Sociale Vaardigheden.

Werkervaring:

Ambulant Interimmanager ( vervanging van directeuren en afdelingshoofden ), Hoofd Particulieren, Hoofd Relatiebeheer, Segment manager beleggingen en hypotheekverlening. Sales manager, Productmanager en Commercieel Directeur van een expositie- en congrescentrum.

Nevenfuncties:

Voorzitter van een gemeenschapshuis geweest.

Belangstelling:

Personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren, opstellen van marketingplannen, het coördineren en plannen van marketingacties, het overdragen van verkooptechnieken aan medewerkers, inspireren en aansturen van medewerkers, Coaching in het algemeen. In prive: loopsport , muziek en abstracte schilderkunst.

Competenties:

Aansturen, presenteren, plannen en organiseren, samenwerken en overleggen.

Profielen: Financiën / Economie  

   Man (118)              
Opleiding:

Chemische Technologie (UVA).

Werkervaring:

Technologie consultant, intermediair maatschappelijke projecten en strategie ontwikkeling bij DSM. Dit laatste als adviseur van de Raad van Bestuur inzake de transformatie van DSM van Europees basischemiebedrijf naar een global biotech and science company, o.a. studie en analyse van de belangrijke eindmarkten (elektronica, farma, gezondheid, voeding) en nieuwe groeigebieden (China, India, Brazilië). Sector analyses ( materiaal chemie, biochemie), het profileren van samenwerkingskandidaten en participatie in acquisitieteams.

Nevenfuncties:

Landelijke patiëntenvereniging, voorzitter platform voor regionale kankerpatiënten vereniging, ambassadeur Huis voor de Zorg.

Belangstelling:

Non-fictie literatuur over geschiedenis en politiek, filosofie, lid van een mannenkoor en een schrijfclub. Bestuurlijke interesses in organisaties voor onderwijs, gezondheidszorg en politiek (verandermanagement, strategieontwikkeling en implementatie. Voorbereidding van bedrijfsacquisities en strategieontwikkeling.

Competenties:

Begeleiden, vakdeskundigheid toepassen, analyseren en onderzoeken.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Techniek en Milieu  

   Man (111)              
Opleiding:

HBS-B, TU Delft civiel ingenieur, diverse management cursussen: de Leergang Bestuurlijk Management (ROI), de SIOO Leergang Beleidskunde II (het managen van beleidsprocessen, cursus de Gemeenteraad (Bestuursacademie, cursussen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het verkeer en vervoer, werkgelegenheid en arbeidsmarktpolitiek, cursussen op het gebied van bedrijfskunde, informatica en automatisering, personeelsvoorziening en de marketing van diensten, gecertificeerd auditeur MSU+ model (methode om de inkoopprestaties van organisaties te bepalen en te verbeteren).

Werkervaring:

Techn. Assistent Rijkswaterstaat, beleidsmedewerker geweest Noord Limburg, plv. hoofd District Zuid DACW, Adjunct/Directeur GAB in Utrecht, plv. directeur en hoofd van de afdeling control en bestuursondersteuning Dienst Wegen Verkeer en Vervoer, projectleider Inkoop Provincie Gelderland, Interim directeur Stg. Exploitatie Sportaccommodaties en Stg. Sporthal Comenius College Uden, voorzitter-projectleider Inkoopplatform Noordoost Brabant, Voorzitter/projectleider Inkoopplatform Stedendriehoek.

Nevenfuncties:

Diverse presentaties op PIANO congressen (inkoopsamenwerking), diverse presentaties over duurzaam inkopen, bestuurslid Stg. Stadspark Venray, bestuurslid Stg. Venray Monumentaal, voorzitter Stg. Venrays Museum, oud voorzitter Stg. Openbare Bibliotheek, oud voorzitter Stg. Gemeenschapshuizen, oud vice voorzitter van een politieke partij, oud voorzitter van de Stg. Vervoersdagen Venlo.

Belangstelling:

Bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke organisaties, leidinggevende ervaring op meerdere beleidsvelden, het tot stand brengen van resultaten, het organiseren van bestuurlijke processen en werkprocessen, het overbruggen van verschillen, netwerken, het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden, management in het algemeen, juridische zaken,Openbaar bestuur.

Competenties:

Initiëren, inspireren, samenwerken, netwerk bouwen.

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Planologie en Verkeerskunde   Welzijn en Zorg   

   Man (105)              
Opleiding:

Gymnasium, Nederlands recht (VU), GA II (Limburgse bestuursacademie).

Werkervaring:

Gemeentesecretaris, directeur Architecten-Ingenieursburo, directeur Stadsontwikkeling, directeur/eigenaar projectadviesbureau (ZZP).

Nevenfuncties:

Diverse vml. en actuele bestuursfuncties waaronder meerdere voorzitterschappen o.a. bestuurslid Ned. Stud. Sportstichting, voorzitter bejaardenoord, voorzitter kring gemeentesecretarissen, bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten, voorzitter VVD afdeling, vicevoorzitter VVD Limburg, directeur stadsherstel Heerlen, directeur Parkeer Heerlen bv, lid Raad van Commissarissen NV Avantis, bestuurslid Stichting Bassinconcert, voorzitter stichting Orgelbouw,voorzitter stichting BPDL (Bevordering Professionele Dans Limburg).

Belangstelling:

Organiseren! D.w.z. de opzet, begeleiding en uitvoeren van projecten, coachen ‘intermediair-achtige’ rollen, DOP’s en wijkontwikkelingsplannen, Raden van Toezicht, (dag)voorzitterschappen.

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Analyseren, Plannen en organiseren.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Planologie en Verkeerskunde  

   Man (71)              
Opleiding:

Vele cursussen en seminars.

Werkervaring:

Algemeen secretaris van een ondernemersorganisatie, lid schoolbestuur, lid Provinciale Staten, voorzitter Statencommissie Ruimtelijke Ordening, voorzitter van de Stichting Arbeidsmarkt (MKB), projectleider opvolging in het MKB (EU-opdracht), secretaris van de L6-organisaties, eigen adviesbureau, lid Waterschap Peel- en Maasvallei, penningmeester SVKL.

Nevenfuncties:

Diverse bestuurslidmaatschappen.

Belangstelling:

Ruimtelijke ordening, financiën, ontwikkelingen arbeidsmarkt, verandermanagement.

Competenties:

Aansturen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie   Welzijn en Zorg   

   Man (61)              
Opleiding:

HBO arbeidsmachtpolitiek/personeelsbeleid, post HBO personeel management en organisatieverandering, voortgezette opleiding management leergang hoger- en middenkader, voortgezette opleiding tot controller, diverse cursussen o.a. projectmanagement, automatisering, kwaliteitszorg, competentiemanagement, rechts- en wetkennis.

Werkervaring:

Senior personeelsadviseur sector breed welzijn (o.a. bij dienst welzijnszaken, kredietbank, gemeentelijke archiefdienst, stadsbibliotheek, Natuur Historisch Centrum, senior adviseur/projectmanager dienst publieke werken/sportstichting, ministerie SZW (juridische advisering, kernenergiewetten, automatisering/databeheer, freelance adviseur/interimmanager.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen, herstructurering ontwerp en invoering HRM instrumentarium, interim management.

Competenties:

Onderzoeken en analyseren, plannen en organiseren, initiëren en aansturen, omgaan met veranderingen.

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed  

   Man (40)              
Opleiding:

HBS A, universiteit Tilburg (economie), postdoc. SIOO (organisatiekunde), talrijke cursussen o.a. Econ. van de gezondheidszorg, creatief management, interne budgettering, omgang met de pers, talrijke seminars en internationale studiereizen (Canada en USA).

Werkervaring:

PTT (hoofd organisatie), plv. directeur girokantoor, directeur beheerszorg psychiatrische inrichting, lid Raad van Bestuur ziekenhuis, voorzitter regionaal elektronisch netwerk, commissaris woningbouwcoöperatie.

Nevenfuncties:

Gastdocent Hogeschool West Brabant, Financieel management non-profit organisaties, NZI (opleiding voor assistent ziekenhuisdirecteur), lid RvT ziekenhuis, voorzitter bestuur vrouwenopvang.

Belangstelling:

Actualiteiten, literatuur, sport, muziek, theater.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie   Welzijn en Zorg   

   Man (8)              
Opleiding:

MULO, UTS, Atheneum, Universiteit, doctoraal onderwijskunde.

Werkervaring:

Philips (ontw. Laboratorium), docent psychologie, praktijkcolleges, sociaal wetenschappelijk onderzoek, conjunctuuronderzoek, projectmanager statistiek.

Nevenfuncties:

Lid adviescommissie V.O. Cohort leerlingen (VOCL), Eurostat: lid Task Force ‘Education and Training Standard’. Secr. Werkgroep Gemeenschappelijk Gegeven Model (GGM), voorzitter werkgroep Automatische Bundeling (AB), voorzitter schoolbestuur en MR.

Belangstelling:

Bestuur, onderwijsontwikkeling, innovatie, statistiek.

Competenties:

p.m.

Profielen: Onderwijs  

   Man (39)              
Opleiding:

MULO A, praktijkexamen boekhouden, MBA, bestuursacademie (cursus informatica), HEAO (informatica), diverse informaticacursussen.

Werkervaring:

Diverse administratieve functies, hoofd boekhouding gemeente, staffunctionaris automatisering en I.C. coördinator informatievoorziening.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Kantoorautomatisering, ICT projecten, opzetten en beheer van websites.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen, plannen en organiseren.

Profielen: Financiën / Economie  

   Man (33)              
Opleiding:

MULO A, A-opleiding gerechten, S-opleiding gerechten, diverse opleidingen SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging) o.a. actualiteiten strafrecht, tenlasteleggingtechniek, ontnemingwetgeving, diverse managementopleidingen en cursussen w.o. leidinggeven aan professionals, management van veranderingsprocessen.

Werkervaring:

Administratief medewerker afdeling executie parket Roermond, sectiechef afdeling algemene zaken, senior parketsecretaris parket Roermond, hoofd parketsecretariaat, unit coördinator Midden-Limburg, teamleider VVC (Veel Voorkomende Criminaliteit) parket Maastricht.

Nevenfuncties:

Gastdocent SSR Zutphen.

Belangstelling:

Interim-manager, projectleider, trouble shooter, aansturen van complexe veranderprocessen.

Competenties:

Plannen en organiseren, overtuigen en beïnvloeden, aansturen, klantgerichtheid.

Profielen: Juridische zaken  

   Vrouw (29)              
Opleiding:

HBO verpleegkunde, HBO Management Gezondheidszorg Sociale Academie Sittard, Post HO Verpleegkundig onderzoek Rijksuniversiteit Limburg, certificaten OU Basiscursus Recht, Grondrechten, inleiding Staatsrecht, inleiding Bestuursrecht, diverse cursussen aan Inspectie Academie Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

Werkervaring:

Uitvoerend verpleegkundige in de (extra- en intramuraal), gezondheidszorg (preventief en cure en care), leidinggevende verpleegkundige Maatschappelijke Gezondheidszorg, bestuurlijke functies gezondheidszorg en Welzijn, inspecteur gezondheidszorg landelijk en in Limburg en Noord-Brabant, beleidsverkenning en advisering gezondheidszorg (provincie Limburg).

Nevenfuncties:

Meerdere bestuurlijke functies in de gezondheidszorg, lid Raad van Advies Zorgkantoor VGZ/IZA/UNIVE/TRIAS namens zorgdragers KBO/PCOB, ad hoc adviseur Huis van de Zorg Limburg, voorzitter KBO Maaskernen en lid landelijk CDA Platform Senioren.

Belangstelling:

Advies- en/of bestuurlijke functies, versterken van de “derde” partij (cliënten/patiënt/burgers) in Limburg en de Euregio.

Competenties:

Initiëren, overtuigen en beïnvloeden, begeleiden en adviseren, klantgerichtheid.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Welzijn en Zorg   

   Man (24)              
Opleiding:

HBS B, wis- en natuurkunde (KUN) geen diploma,GA I, GF I en II, bestuurskunde (KUB), vormingscyclus voor leidinggevenden,managementleergang voor gemeentesecretarissen.

Werkervaring:

Medewerker algemene juridische zaken sociale dienst, beleidsmedewerker algemene zaken bij gemeente, wetenschappelijk medewerker CBS, hoofd afdeling bestuurszaken gemeente, plv. directeur economische zaken en werkgelegenheid grote gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeente, diverse culturele projecten (beleidsnota’s, aansturing).

Nevenfuncties:

Voorzitter progressief akkoord, diverse functies binnen provinciaal en plaatselijk bestuur van een politieke partij, lid begeleidingscommissie baanlozencentrum, lid RvT lokale omroep, lid Rekenkamercommissie.

Belangstelling:

Tuinieren, wandelen, lezen, kunst, werkloosheidsproblematiek.

Competenties:

Analyseren, omgaan met veranderingen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie  

   Vrouw (22)              
Opleiding:

HBS A, diploma 1e graad Frans (universiteit Lille), certificaat Engels (universiteit Cambridge), cursus secretariaat (Brussel), diploma VWO Spaans, cursus vergaderen en notuleren, diverse automatiseringscursussen.

Werkervaring:

Directiesecretaresse architectenbureau, administratief medewerkster restaurant, plv. hoofd secretariaat Provincie Limburg, interviewster bij patiënten met hartfalen, Stichting Vitaal Kapitaal Limburg (adm. medewerkster).

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Cultuur in brede zin, vreemde talen Spaans, Frans, Duits en Engels.

Competenties:

Samenwerken en overleggen, plannen en organiseren, begeleiden.

Profielen:  Administratieve ondersteuning  

   Man (14)              
Opleiding:

Diploma MULO A en B, GA I en II, diploma gemeentefinanciën, bestuursacademie, vormingscyclus voor hoger – leidinggevenden.

Werkervaring:

Beleidsmedewerker, plv. gemeentesecretaris hoofd hoofdafdeling gemeente, gemeentesecretaris middelgrote gemeenten, FPU.

Nevenfuncties:

Lid van de Ledenraad Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Belangstelling:

Openbaar bestuur leidinggevend, coachend maar ook op andere niveaus of taken in een gemeentelijke organisatie.

Competenties:

Plannen en organiseren, aansturen, overtuigen en beïnvloeden, vakdeskundigheid toepassen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie  

   Man (18)              
Opleiding:

Gymnasium A, Sociale Wetenschappen (RU), PAO Bestuurskunde, PAO Lokaal Leiderschap, diverse taak- en functiegerichte cursussen en seminars.

Werkervaring:

Sociaal onderzoeker bij een stichting Buitenlandse werknemers, beleidsmedewerker Welzijn en Kabinetszaken bij een gemeente, Hoofd afdeling welzijnszaken en lid van het MT, Gemeentesecretaris en Hoofd van dienst, coördinator gemeentesecretarissen Regionale Samenwerking bij gemeente in Westelijke Mijnstreek, lid commissie Jongeren van het A&O fonds, interim adviseur voor gemeentebestuur, bestuurs- en managementadviseur fusieproces brandweerkorpsen Zuid Limburg, secretaris GGO Brandweer Zuid Limburg, adviseur VIA Netwerk/Alertief, Ambassadeur Medezeggenschap namens Overheid in Orakelnet, Contactpersoon PUBLIC-i Engeland.

Nevenfuncties:

Voorzitter Indicatiecommissie Bejaardenoorden, Secr.-Penningmeester Stg. Welzijnswerk Ouderen, voorzitter Stg. Welzijnswerk Ouderen, Exteren adviseur Stichting Welzijn gemeente, Secretaris Raad van Beheer Sportfondsenbaden, voorzitter Personeelsvereniging gemeente, bestuursvertegenwoordiger namens gemeentesecretarissen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, lid Adviesgroep Organisatieontwikkeling van de Bestuursacademie Zuid-Nederland, secr. Vereniging van gemeentesecretarissen (VGS), voorzitter commissie Vrouw-M; VGS), Lid commissie Jongeren A&O-fonds, bestuurslid VOS?VVA, medeoprichter eb voorzitter Stg. Beheersfonds v Afrika, penningmeester VVN, bestuurslid VGS Seniorencontact, Ambassadeur Huis van de Zorg, coördinator Dag van de Dialoog, lid klachtencommissie Vivantes Zorggroep, lid Vereniging voor Bestuurskunde, lid VGS, medeauteur boek “Samen en toch apart”, internationale werkgroep van SOLACE over professionalisering ambt van secretaris CEO in public management.

Belangstelling:

p.m.

Competenties:

p.m.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Welzijn en Zorg   

   Man (5)              
Opleiding:

TU Eindhoven (bouwkunde, urbanistiek en ruimtelijke organisatie), postdoctorale opleidingen (woningbouwplanning, woningleegstand, vandalismebestrijding, infrastructuur), automatisering.

Werkervaring:

Planoloog Lelystad, Haarlemmermeer, Harderwijk: stadsontwikkeling, bestuursondersteuning, strategienota’s, chef afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening gemeente Stein etc.

Nevenfuncties:

Reg. Programmagroep Vitaal Platteland, Regionale retailstructuurvisie, coördinatiegroep POL W Mijnstreek etc.

Belangstelling:

Management algemeen, algemene planologie, informatica en automatisering.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, samenwerken en overleggen, analyseren, plannen en organiseren.

Profielen: Planologie en Verkeerskunde  

   Man (4)              
Opleiding:

HBS, GA deel I.

Werkervaring:

Ambtenaar culturele zaken gemeente, veel projecten en festivals, theaterseries. Voorzitter Limburg Festival, hoofd evenementenbureau gemeente.

Nevenfuncties:

Schrijven van beleidsnota’s, internationale ervaring in het organiseren van evenementen, symposia festivalmanagement.

Belangstelling:

Festivalmanagement.

Competenties:

p.m.

Profielen: Cultuur   Welzijn en Zorg   

   Man (42)              
Opleiding:

HBS, SPD I en II, Sociale Academie SKW, Prop. Sociologie Nijmegen, VO projectmanagement non-profit organisaties, diverse werkspecifieke opleidingen op het gebied van management.

Werkervaring:

Voorzitter gemeentelijk managementteam, plv. gemeentesecretaris, economische beleidsontwikkeling,citymanagement, reconstructie vitaal platteland Zuid Limburg, Europese subsidieprojecten, beleidsconsulent NKS Den Bosch, leefbaarheidsvraagstukken in dorpen,wijken en kleine kernen, bevokingskrimpvraagstukken.

Nevenfuncties:

Buddyzorg Limburg, begeleiding van terminale patiënten.

Belangstelling:

Bestuurlijke processen, HRM; recreatie en toerisme, beleidsvoorlichting, veranderingsprocessen.

Competenties:

Overleg en samenwerken, initiëren, aansturen.

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed  

   Man (55)              
Opleiding:

Gymnasium B, universiteit (TH Aken).

Werkervaring:

Calculator, adm. Bij grote wegenbouwprojecten in België en Duitsland, projectleider binnenklimaatinstallaties Amsterdam, projectingenieur publieke werken Amsterdam, hoofd ontwerpbureau riolering en waterhuishouding Amsterdam, hoofd beheer riolering Amster…

Nevenfuncties:

Trouble-shooting, calamiteiten bestrijdingsplannen wat betreft waterbeheer/onderhoud, flexwerker op afroep.

Belangstelling:

Werken in overleg (liefst bilateraal) op afroepcontract, opzetten calamiteitenplannen voor riolering.

Competenties:

p.m.

Profielen: Techniek en Milieu  

   Man (70)              
Opleiding:

Gymnasium A, rechten (universiteit Nijmegen).

Werkervaring:

Beleidsmedewerker ministerie Landbouw en Visserij, beleidsmedewerker EEG-zaken (Den Haag/Brussel), beleidsmedewerker industrialisatie (gemeente), burgemeester in diverse gemeenten.

Nevenfuncties:

Voorzitter RvT Stg. Radar, voorzitter Stg. VKL, voorzitter TROM (toeristische recreatieve ontwikkelingsmaatschappij Limburg), voorzitter bestuur Stg. Volksuniversiteit Maasland, voorzitter RvB Stg. Huis voor de Zorg, lid provinciale raad voor de volksgezondheid, meerdere bestuursfuncties.

Belangstelling:

Bestuur.

Competenties:

Analyseren, aansturen, begeleiden, omgaan met veranderingen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Welzijn en Zorg   

   Man (65)              
Opleiding:

MULO A, HBS A, OUN (rechten faculteit, 30 certificaten), akte van bekwaamheid als notarisklerk, diploma mediation (Merlijn).

Werkervaring:

Chef de bureau notariskantoor Midden Limburg, senior adviseur Stg.Wel.kom, lid commissie financiën gemeente, rentmeester t.b.v. verpachters landerijen.

Nevenfuncties:

Ambassadeur Huis voor de Zorg, senior adviseur en bewindvoerder over vermogen van ouderen.

Belangstelling:

Alles op het gebied van ouderen met name het faciliteren van ouderen in een maatschappij waarin automatisering en bureaucratisering voor deze groep een steeds groter probleem wordt.

Competenties:

Aandacht en begrip, samenwerken/overleggen,netwerken bouwen, begeleiden.

Profielen: Welzijn en Zorg   

   Man (60)              
Opleiding:

Gemeentefinanciën I en II, diverse cursussen financiën, leidinggeven, computertechniek

Werkervaring:

Centraal expeditiekantoor DSM; sectorchef Financieel Beleid in een middelgrote gemeente, plv. hoofd afd. Ruimtelijke Ordening, loco-secretaris, hoofd afdeling Financiën.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Opstellen van financiële beleidsplannen, aanleg bedrijventerreinen, risicoreserve exploitatieresultaten.

Competenties:

Aansturen en begeleiden, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, plannen en organiseren.

Profielen: Financiën / Economie  

   Man (67)              
Opleiding:

MBO Bouw, HBO bouwkunde, calculator/onderhoudstechnieken, HBO milieukunde, HBO technische kwaliteitskunde, HBO kwaliteitsmanagement, sanering van grootschalige projecten bodem (asbest enz.), management opleidingen/organisatieverandering/marktwerking.

Werkervaring:

In- en verkoop bouwindustrie, werkvoorbereider/calculator, chef bouwkundige afdeling van 2 locaties in elektriciteitopwekking, chef bouwkundige projecten, projectdeelnemer nieuwbouw, asbestsanering, bodemsanering, projectleider milieucertificering elektrische opwekking Limburg, projectdeelnemer grootschalige sloop van zeer grote installaties.

Nevenfuncties:

Bestuurslid van de ontspanningsvereniging, bestuurslid sportvereniging, lid van de ondernemingsraad.

Belangstelling:

Maatschappelijke ontwikkelingen, techniek, milieu.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, vakdeskundigheid toepassen, omgaan met veranderingen.

Profielen: Techniek en Milieu  

   Man (54)              
Opleiding:

HBS, Universiteit Nijmegen Nederlands Recht.

Werkervaring:

Ambtenaar gemeente en provincie, senior adviseur welzijn, wethouder (financiën, ruimtelijke ordening, zorg en sociale zaken, hoofd afdeling ouderenbeleid en maatschappelijk welzijn.

Nevenfuncties:

O.m. secretaris St. Jeugdzorg Huize St. Joseph, voorzitter Katholiek Basisonderwijs in kleine gemeente, voorzitter Stichting CAI en Kabelmaatschappij.

Belangstelling:

(Openbare) financiën, ruimtelijke ordening.

Competenties:

Begeleiden, aandacht en begrip tonen, overtuigen en beïnvloeden, analyseren.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed  

   Man (49)              
Opleiding:

HBS A, KUN sociologie (leer der interne organisatie, soc. Psychologie).

Werkervaring:

Instituut voor toegepaste sociologie, staffunctionaris ministerie CRM; hoofd afdeling regionaal en aanvullend beleid ministerie VWS, plv. directeur hoofdgroep Welzijn + bestuursadviseur provincie Limburg, EMM consult (bestuursadviseur, organisatieontwikkeling, oprichting Expertisecentrum, strategievorming, uitwerking digitale ideeënbus, vermindering regeldruk voor ondernemers).

Nevenfuncties:

Penningmeester Lionsclub, leo-adviseur, penningmeester Stichting Zitto, lid Rode Kruis, lid/collectant Amnesty International.

Belangstelling:

Breed welzijn, management, strategieontwikkeling, grensoverschrijdende samenwerking, public affairs.

Competenties:

Plannen en organiseren, samenwerken en overleggen, overtuigen en beïnvloeden, met druk en tegenslag omgaan.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed  

   Vrouw (1)              
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Onderwijs   Welzijn en Zorg   

   Man (125)              
Opleiding:

HBO Informatica Automatisering van Bestuurlijke Informatievoorziening, MO Economie, diverse cursussen Management en Marketing, seminars Businesschool Nijenrode

Werkervaring:

Strategisch marketeer W. Europa gevelstenen (Wienerberger North-West Europe), lid Nederlandse directie Wienerberger-groep, ‘s werelds grootste producent van bakstenen, vice-voorzitter van een Europese koepel van branche organisaties van bouwmaterialen, secretaris van de stichting
SPOG, “trekker” van de werkgroep “Partnering in de bouw”, wethouder in een fusiegemeente in Noord-Limburg, commercieel directeur bij Jacob Meijer Forwarding Venlo.

Nevenfuncties:

verleden: vice voorzitter/penningmeester omni-sportverenigingen. Heden: voorzitter van een gemeentelijke afdeling van een landelijke politieke partij.

Belangstelling:

politiek, cultuur, geschiedenis en coachen.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, analyseren, klantgerichtheid, omgaan met veranderingen

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Financiën / Economie  

   Man (126)              
Opleiding:

Pabo, MO A en B Pedagogiek, akte Speciaal Onderwijs, SON-opleiding ADHD en PDD, Register Directeur Onderwijs, verschillende masterclasses, waaronder Veranderkunde, Governance, Toezichthouder.

Werkervaring:

Leraar VSO enSO aan een MLK-schoo, Ambulant Begeleider, Intern begeleider, adjunct directeur, Directeur basisschool Venlo,
lid bovenschools Managementteam Venlo (bao), directeur SBO-school Venlo,boven ontwikkelaar van onderwijs aan meer begaafden, projectleider, interim opdrachten bij meerdere onderwijsstichtingen.

Nevenfuncties:

Intermediair Jeugd Sportfonds Venlo, Voorzitter platform wijkgebouwen ontwikkelingen, Burgerkracht, Vertrouwenspersoon FCV-Venlo,
speler leider veteranen voetbalelftal bestuurslid van een Koninklijke Zangvereniging, secretaris schoolbestuur

Belangstelling:

Zorg in het algemeen, met name bestuurlijke aspecten, voetbal, zowel plaatselijk als landelijk, vertrouwenszaken,teamontwikkeling, innovatieprojecten binnen het , organisatie-ontwikkelingonderwijs

Competenties:

Aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen, met druk en tegenslag omgaan, raad geven, organisatiebouwer.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (128)              
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

Profielen:  Administratieve ondersteuning   HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Onderwijs  

   Man (127)              
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie   Onderwijs   Techniek en Milieu  

   Man (129)              
Opleiding:

Mulo, Rijkskweekschool, akte Pedagogiek M.O. A en B (Kath. Leergangen Sittard, doctoraal Pedagogiek R.U. Utrecht.

Werkervaring:

docent huishoudschool, docent Pedagogische Academie, directeur van Franciscusoord (Mytylschool), bestuurslid woonwagenkampschool O.L. Vrouw van Banneux, (mede)oprichter ZMOK-school de Buitenhof Heerlen, bestuurslid Stichting Jong-Leren (BAO).

Nevenfuncties:

Bestuurslid elektrische Rolstoelhockey club Black Scorpions, vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland, vrijwilliger Zorgcentrum de Beyart Maastricht, bestuurslid en mede oprichter van de actiegroep “de Gebeten Hoond”.

Belangstelling:

belangen behartigen voor mensen met een handicap (en hun ouders), in het bijzonder jongeren met de ziekte van Duchenne, coachen, interim management, begeleiden in het algemeen met name in zorg en onderwijs.

Competenties:

initiëren, aansturen, netwerk bouwen , analyseren.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs   Welzijn en Zorg   

   Man (131)              
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (1,5 jaar Scheikundige Technologie), TU Eindhoven Wetenschappelijk rekenen A, diverse cursussen o.a. Informatieanalyse en ontwerp van informatiesystemen, programmeren, Overview SAP-modules, projectmanagement, interview- en vergadertechniek, inleiding statistiek.

Werkervaring:

Defensie (4 jaar) opleiden vaan vuurregelaars, Philips (8jaar) Bedrijfsbureau van de fabriek: invoering van de productieplanning- en voorraadsystemen, ontwikkelen van stuklijstsysteem, ontwikkeling laboratoriumsystemen, DSM (29 jaar): ontwikkeling van verkoop- en inkoopsystemen, ontwikkeling van personeelsinformatiesystemen, manager van stafafdeling Methoden en Technieken, Millieniumproject, ontwikkelen en beheer ICT-middelen beheersystemen.

Nevenfuncties:

Lid van kerkbestuur, leden- en bijdrage- administrateur m.b.v. Microsoft Navision, lid kerkelijk zangkoor, burgerraadslid grote gemeente, voorheen lid van schoolbesturen voor basis- en speciaal onderwijs.

Belangstelling:

ICT- projecten, Informatieanalyse- projecten en functionele ontwerpen.

Competenties:

Aansturen, Overtuigen en beïnvloeden, Presenteren, Analyseren, Onderzoeken.

Profielen:  Administratieve ondersteuning   Techniek en Milieu  

   Man (132)              
Opleiding:

Training Managementontwikkeling (MercuriUrval), opleiding VCA (VOL)PBNA< Projectmanagement bij NIVE en SRM, opleiding BPV (Kenteq), mTS werktuigbouwkunde, Waterleiding Techniek VEWIN (OU Utrecht), diverse computercursussen, o.a. Excel, Word, Windows 95-98-2000, Triton, Baan, Power-Point en SAP.

Werkervaring:

Opzichter WML, Sectieleider V&U (voorbereiding & uitvoering), Afdelingshoofd WML (plm. 35 medewerkers), Opzichter/Adviseur Beheer Openbare ruimte (gemeente Landgraaf en gemeente Stein).

Nevenfuncties:

Muziek (trompet), stimuleren van jongeren in Techniek, docent Arcus College: VAPRO A,B,C en D.

Belangstelling:

Restaureren old-timers, organiseren van toertochten, opleiden van jong talent op technisch vakgebied, projectmanagement algemeen, adviseren, drinkwater in al zijn facetten “van bron tot tap”

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Presenteren, Plannen enOrganiseren.

Profielen: Cultuur   Onderwijs   Techniek en Milieu  

   Man (133)              
Opleiding:

Havo, HTS Werktuigbouwkunde (bedrijfskunde), AMBI II, APICS (Opleiding logistiek management), Postdoctorale Opleiding IT Auditing TIAS (Tilburg), diverse vakgericht bedrijfscursussen en verder d.m.v. zelfstudie verdiept in het verwerven van subsidies en het registreren, verifieren en rapporteren van emissies.

Werkervaring:

Defensie (pelotonscommandant), Programmeur en systeemontwerper St. Radboud ziekenhuis Nijmegen, Consultant bij BSO (Buro voor Systeemontwikkeling) o.a. projectleider ENCI, projectleider ABP, 3 jaar als systeemontwerper bij het Rijks Computercentrum Apeldoorn bij project “Individuele Huursubsidie” en “Leenrechtvergoeding”. Hoofd Systeemontwikkeling ENCI Maastricht, Hoofd Bedrijfskundige Zaken en Energiecoordinator ENCI Maastricht, Rotterdam, IJmuiden, Docent interne bedrijfsopleidingen Microsoft, Word, Excel Powerpoint, Outlook en Acces, Projectmanager en Subsidiecoordinator o.a. projectleider opstellen CO2 en NOx monitoringsplannen t.b.v. emissievergunningen, implementatie van module SAP PS (Projectbeheer).

Nevenfuncties:

webmaster Rode Kruis afdeling Maastricht, jeugdleider en webmaster bij voetbalvereniging Scharn, voorzitter ENCI-personeelsvereniging (600 leden), voorzitter en medeoprichter afdeling Computer van de ENCI-personeelsvereniging (150 leden).

Belangstelling:

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten, geautomatiseerde informatiesystemen, subsidieverwerving, sport (wielrennen, voetbal), kennis overdragen, ICT.

Competenties:

Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Met druk en tegenslag omgaan.

Profielen: Onderwijs   Techniek en Milieu  

   Man (134)              
Opleiding:

Doctoraat verleend aan de OU te Heerlen met de verdediging van het proefschrift “Met vreemde ogen kijken”, visiteren van gemeentebesturen en vergelijkend perspectief op 28 november 2014, doctoraal Bestuurskunde: Afstudeervariant Organisatie, Management en Openbaar Bestuur, diploma’s Bestuursacademie (juridisch en financieel) GA I en GF I + II. Meerdere cursussen, o.a. Projectmanagement, Resultaatgericht werken, Crisisbeheersing.

Werkervaring:

Jarenlange ervaring als gemeentesecretaris/ algemeen directeur middelgrote gemeente (1992-2008) en als plaatsvervangend directeur Financiën/ concerncontroller/ adjunct -secretaris grotere gemeente met de portefeuille strategieontwikkeling financiën en nieuwe manieren van werken.

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Limburgse Vereniging van Gemeentesecretarissen. Lid Vereniging Pelgrimswegen naar Rome, Promovendi-kring prof. A (Arno) F.A. Korsten

Belangstelling:

Individuen en organisaties adviseren en praktisch ondersteunen in het kader van verbeteren van de bestuurskracht, visiteren, onderzoek opstellen, monitoren, strategieontwikkeling, coachen, rapporteren.

Competenties:

Analyseren, aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, daadkracht, betrokken, vernieuwend, flexibel, tolerant.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie   Onderwijs  

   Man (135)              
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Juridische zaken   Onderwijs   Welzijn en Zorg   

   Man (136)              
Opleiding:

Pedagogische Academie, diploma Speciaal Onderwijs, YET-trainer/Gordon-trainer (Sociale Vaardigheden), diploma Remedial Trainer, diploma Intern Begeleider, juridische opleiding tot vakbondsconsulent, schoolleidersopleiding (Interstudie). Opgenomen in het schoolleidersregister `primair Onderwijs.

Werkervaring:

Leerkracht LOM-onderwijs Middelburg, directielid Driestromenschool Middelburg, directielid van de fusieschool Het Springtij (4 SBO locaties op Walcheren), vakbondsconsulent onderwijsbond, directeur openbare basisschool Maastricht, voorzitter directiegroep AOB (1500 leden), directeur SBO-school Weert, directeur SBO-school Den Bosch, directeur islamitische basisschool EL Wahda Heerlen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid/adviseur Fietsbank, Schoenenbank, Bureninitiatief Nazareth, Kinderboerderij Daalhoeve, bestuurslid Passend Onderwijs Parkstad, lid van de klankbordgroep Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs binnen de AOB, lid van de Algemene Vergadering van de AOB, lid van diverse onderwijswerkgroepen.

Belangstelling:

Voorstander van gestructureerde en gedisciplineerde werkwijzen, effectieve en efficiënte werkstijlen, graag samenwerkend en initiatief nemend. Besluitvaardigheid en betrouwbaarheid, digitale registratiegegevens PO->VO, maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken, plannen en organisweren

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs  

   Man (137)              
Opleiding:

HAVO, , Landmeter, Green Belt Lean Training, Pensioen- en verzekeringsopleiding (1996-2000), Masterclass Kennismanagement, Learning Guide, Communicatietraining.

Werkervaring:

Teamleider callcenter (ABP), Dialoogmanager (projectleider voor alle medewerkers met extern klantcontact), servicemanager (leiding geven aan de planningsspecialisten), lid van het managementteam, teammanager, 30 jaar ervaring bij pensioenuitvoerder, breed scala aan ervaring.

Nevenfuncties:

pensioencommunicatie en voorlichting, tennisclub, fietsen, een allrounder met feeling voor opleiding, communicatie, kwaliteit, kennissystemen en leidinggeven.

Belangstelling:

pensioenregelingen, leidinggeven, communiceren en verbinden, kennismanagement, sport in brede zin.

Competenties:

Initiëren, begeleiden, presenteren, analyseren, klantgerichtheid

Profielen:  Administratieve ondersteuning   HRM / P&O   Financiën / Economie  

   Man (138)              
Opleiding:

Mulo B., HTS: Chemische Techniek, RBA: Brandweer officier, Open Universiteit: KHBO bedrijfskunde. Open Universiteit: WO Bedrijfseconomie. Diverse cursussen: o.a.: Calamiteitenbestrijding, rampenbestrijding en managementvaardigheden.

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Voorzitter van CCN-Limburg. Penningmeester CC Nederland. Bestuursfunctie Stichting kledingbank Limburg. Bestuursfuncties binnen de Zonnebloem.

Belangstelling:

Competenties:

Doel en resultaatgericht; coachend; creatief; flexibel; innoverend en besluitend.

Profielen: Techniek en Milieu  

   Man (139)              
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

Profielen:  Administratieve ondersteuning   Bestuur / Bestuur breed   Financiën / Economie   Onderwijs   Welzijn en Zorg   

   Vrouw (112)              
Opleiding:

HBS-A, Schoevers opleiding directiesecretaresse Amsterdam, diverse computercursussen.

Werkervaring:

directiesecretaresse projectontwikkelingsmaatschappij, directiesecretaresse computerbedrijf, bedrijfsleidster juwelenfirma, administratief medewerkster beautyfarm, administratief medewerkster makelaarskantoor, administratief medewerkster Hogeschool.

Nevenfuncties:

administratief medewerkster ’t Gilde, administratief medewerkster HOVO Limburg, secretaresse bewonerscommissie.

Belangstelling:

cultuur in brede zin.

Competenties:

samenwerken en overleggen, plannen en organiseren, klantgerichtheid.

Profielen:  Administratieve ondersteuning  

   Man (140)              
Opleiding:

Mulo B, Havo, HBS, Accountant (propedeuse en algemeen deel), bestuur academie Roermond (personeelszaken), bestuursacademie Tilburg (hoger
bestuursambtenaar, onderdelen Privaat- en algemeen recht), grondbedrijf en exploitaties, makelaar NVM, makelaar VBO

Werkervaring:

Diverse functies binnen de Brandweer. Variërend van Chef preventie, Directeur preventie, opleidingen en logistiek tot Commandant Brandweer. Diverse interim-managementfuncties binnen gemeentelijke organisaties. Programmamanager Bedrijfsvoering Gemeente. Diverse projectmanagers functies binnen diverse organisaties. Senior beleidsmedewerker Afval. Senior beleidsmedewerker Vastgoed.

Nevenfuncties:

Belangstelling:

Sport en spel in brede zin van het woord, lezen, taal, in zijn algemeenheid in alles wat leuk en interessant is.

Competenties:

Sociaal, teamspeler, cijfermatig, humor.

Profielen: Financiën / Economie   Juridische zaken   Planologie en Verkeerskunde  

   Man (141)              
Opleiding:

Bosbouw en cultuurtechniek, specialisatie cultuurtechniek.

Interne opleidingen zoals General Management, Projectorganisatie, Marketing o.a. afgestudeerd op N.I.M.A. A.

Werkervaring:

Heidemij N.V. / Arcadis; Combinatie Cultuurtechnische Aannemers (Suriname); namens Arcadis accountmanager voor Océ Nederland, Akzo en KAFI;

Nevenfuncties:

lid van bestuur van een schouwburg, secretaris van een landelijk functionerende vrijwilligersorganisatie die actieve burgers ondersteunt. Voorzitter van groot mannenkoor en een landelijk zangers verbond. Provinciaal coördinator Kern met Pit van KNMH.

Belangstelling:

Project- en procesmanagement.

Competenties:

Initiëren, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren.

Profielen: Dorps Ontwikkelings Plannen   Bestuur / Bestuur breed  

   Man (142)              
Opleiding:

H.T.S. Chemische technologie en H.T.S. Bedrijfskunde. Leergang industriële marketing (STEM). Diverse bedrijfstrainingen Industriële marketing.

Werkervaring:

Actief geweest in diverse leidinggevende marketing en sales functies. Ervaring onder andere met: Ontwikkeling commerciële (Marketing) strategie. Business development. Verkoop en relatie management. Intermediair tussen markt en innovatie. Freelance docent HBO instellingen. Specifieke aandachtspunten. Commerciële strategie ontwikkeling. Marketingplanning. Verkoopplanning. Analyses van Markt, klanten, klantwaarden etc. Vertaling van een en ander naar concrete/operationele handelingen binnen de organisatie.

Nevenfuncties:

p.m.

Belangstelling:

Lezen; met name van boeken die ingaan op de “historie” en boeken waarin “visies”beschreven worden en dan in het bijzonder in relatie tot het ontwikkelen van strategieën. Golfen en Bridgen.

Competenties:

Analyseren. Begeleiden. Plannen en organiseren. Aansturen. Overtuigen en beïnvloeden. Toepassen van vakdeskundigheid.

Profielen: Financiën / Economie   Onderwijs   Techniek en Milieu  

   Man (143)              
Opleiding:

Sociale Academie Sittard (Cultureel Werk), Post HBO Welzijnsplanning,
Hoger Management Non Profit Organisaties, Kwaliteitszorg Gemeenten,
Strategische Beleidsplanning Gemeenten, diverse Corporate Managementtrainingen,
Scrum-ontwikkelmethode.

Werkervaring:

vormingswerker, ambtenaar Welzijnszaken, hoofd gemeentelijk bureau Onderwijs Welzijn Cultuur & Sport, sectorhoofd Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeentesecretaris, concernadviseur Strategie & Beleid, directiesecretaris, adviseur Strategie & Beleid, projectleider Vernieuwing Planning & Control.

Nevenfuncties:
Belangstelling:

Doelgericht, sociaal, analytisch en vernieuwend bezig zijn; laat zich leiden en inspireren door groot vertrouwen in voortschrijdend inzicht.

Competenties:

Omgaan met veranderingen inclusief omgaan met druk en tegenslag, initiëren, analyseren & onderzoeken, samenwerken & overleggen.

Profielen: Bestuur / Bestuur breed   Cultuur   Welzijn en Zorg   

   Man (144)              
Opleiding:

Atheneum B.
Sociale Wetenschappen, Andragologie (Samenlevingsopbouw en bestuurskunde).
Leergang Personeelswerk (De Baak).
Programmamanagement business re-design (Booz Allen & Hamilton).
Organisatie- en cultuurverandering (GITP, PA, e.a.).
Gedragsverandering (R&A).

Werkervaring:

Integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. (Gem. Haarlem).
Wetenschappelijk assistent. Rol ambtelijk apparaat in buurtvernieuwing. (RUU).
Mentor kwaliteitszorg in Retail.
Projectmanager Total Quality in de fijnchemie.
Manager P&O en Services in de fijnchemie.
Management Consultant in de chemie (teamontwikkeling, opleiding, communicatie).
Zelfstandig adviseur en coach in bedrijven en gezondheidszorg. Begeleiden van teams in verandering en prestatie. Individuen in prestatie, motivatie en stress

Nevenfuncties:

In meerdere besturen en commissies geparticipeerd en betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten als investeerder, fondsenwerver, projectindiener en reporter

Belangstelling:

Vitaliteit en gezondheid. Vermindering broeikasgassen. Actief in onderhoud hoogstambomen

Competenties:

Klantgerichtheid
Begeleiden van verandering
Samenwerken en overleggen
Overtuigen en beïnvloeden

Profielen: HRM / P&O   Bestuur / Bestuur breed   Onderwijs   Welzijn en Zorg