Bent u op zoek naar een vrijwilliger?

Zoeken_vrijwilligerKijk dan eens op onze databank. We hebben onze website vernieuwd en een belangrijk deel van de website bestaat uit de databank. Alle vrijwilligers van ons zijn daarin opgenomen.
Door de structuur en de indeling kunt u gemakkelijk zien of er iemand tussen zit die past bij uw project.

 De profielschets

 profielschetsVolgens van Dale “een beschrijving van de eigenschappen waaraan een kandidaat voor een functie moet voldoen.”

Ook SVKL werkt met een PROFIEL, waarin na het kennismakingsgesprek met de nieuwe vrijwilliger achtereenvolgens de opleiding, werkervaring, nevenfuncties, belangstelling en competenties kort worden weergegeven.
Al deze profielen worden vervolgens opgenomen in het zogenaamde profielenboek, een geanonimiseerd overzicht van al onze vrijwilligers.

In dit profielenboek worden maar liefst 12 verschillende groepen onderscheiden, te weten Administratieve ondersteuning, Dorps Ontwikkelingsplannen (DOP’s), HRM/ P&O, Bestuur/Bestuur Breed, Cultuur, Financiën/Economie, ICT, Juridische zaken, Onderwijs, Planologie en verkeerskunde, Techniek en milieu en tenslotte Welzijn en Zorg.

Bovendien wordt in het profielenboek vermeld of de vrijwilliger een man of een vrouw betreft.
Het tussen haakjes vermelde cijfer doelt niet op de leeftijd, maar op het volgnummer van de kandidaat.
Zo kunnen bestuurders, maar natuurlijk ook de zoekende organisaties gemakkelijker een voorselectie maken als er een bepaalde competentie en discipline gezocht wordt.

Het is om die reden dat het profielenboek ook op de website van SVKL te vinden is.

Zit er iemand bij? Stuur een mail

De hele rit uitgezeten

Het moment van afscheid komt nu met rasse schreden naderbij.

Aan het woord is Ton Louis, onze nieuwe vrijwilliger, die binnenkort regulier met pensioen gaat.

In een tijd, waarin hele volksstammen werknemers al of niet vervroegd en met wel of geen regeling voortijdig de dienst verlaten is ‘de hele rit uitzitten’ op zich best bijzonder te noemen.

Ton: Ik heb werken nooit bezwaarlijk gevonden en in de inmiddels bijna 46 jaar, dat ik in het arbeidsproces zit heb ik altijd met veel energie het ene na het andere project opgepakt. Die energie heb ik trouwens nog altijd onverminderd.

Misschien, dat ik zelfs nog na mijn officiële pensionering nog wat maanden blijf doorwerken, omdat er nog een project afgerond moet worden , waarvan ik alle ins- en outs ken,  via Vitaal Kapitaal wellicht.”  Lees meer

Deelnemer van het eerste uur stopt ermee: Wim Scholl

Het was even zoeken met de navigatie, maar dat werd ruimschoots beloond met een allerhartelijkste ontvangst op z’n Limburgs met koffie en vlaai.

SVKL: “ Je gaat ons verlaten net nu we een fantastische redactiecommissie hebben met jou als webmaster?”

Wim: “Ja voelt inderdaad wel vreemd nu; het wordt definitief, maar het is wel mijn bewuste beslissing. Na 10 jaar websites te hebben onderhouden wil ik wel eens van de p.c. af in mijn ‘vrije’ tijd. Nu kan het ook, omdat ik inmiddels alle werkzaamheden met een gerust hart heb kunnen overdragen aan een andere vrijwilliger, Ton Pereboom, die alles naadloos verder kan verzorgen, zodoende komt de continuïteit niet in gevaar,  want daar is mij veel aan gelegen.
Lees meer

Goede projecten afleveren, daar gaat het om!

Het was een kleurige herfstrit op weg naar onze ontmoeting met het nieuwste lid van SVKL: Wim van Osch, die – zo bleek al spoedig-  ook een kleurrijk persoon bleek te zijn.

SVKL: “U woont hier prachtig in alle rust”.

Wim: ”inderdaad, maar het staat in schril contrast met mijn werkzame leven voorheen en de vele functies, die ik nu nog bekleed”

SVKL: “ En dan geeft u zich ook nog op als lid bij onze club”. Lees meer

Veel belangstelling voor Vitaal Kapitaal op vrijwilligersmarkt Venray

Op 16 september jl. werd in Venray een vrijwilligersmarkt georganiseerd.  De Stichting Vitaal Kapitaal Limburg was een van de initiatiefnemers samen met een aantal  organisaties in de gemeente Venray. Doel was om enerzijds vrijwilligers een beeld te geven van onze werkzaamheden  en vrijwilligers te werven en anderzijds onze betrokkenheid met Noord–Limburg te vergroten. 

Bij de opening van de vrijwilligersmarkt werd In een rechtstreekse uitzending van de omroep Venray  bestuurslid Lambert Rooskens  geïnterviewd. Lees meer

Interview met directeur GGD Zuid-Limburg

De GGD –Zuid-Limburg is onlangs deelnemer geworden van Vitaal Kapitaal Limburg.
Tijd dus om kennis te nemen van hun doelstellingen en wat hen (de GGD) het meest bezighoudt.
Een gesprekje met de directeur Fons Bovens.

Wat houdt U het meest bezig?

Zuid-Limburgers leven een jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. De Zuid-Limburger leeft ongezonder en het is onze opdracht om te proberen deze achterstand in te halen. Daarbij valt op te merken dat de Nederlander steeds gezonder wordt en de Limburger ook, maar we zijn er nog niet in geslaagd om de achterstand in te halen.  
Dit is een uitdagende opdracht die we ook niet alleen kunnen uitvoeren. Dit moet breed worden opgepakt door iedereen en alle instanties en organisaties die op dat punt iets kunnen betekenen.

Aan welke organisaties denkt U dan?

We moeten het vooral zoeken in het onderwijs, opvoedondersteuning, en arbeid. De jeugd heeft de toekomst, dus het is belangrijk hen mee te krijgen in een gezondere levensstijl.

Bij opvoedondersteuning moet je denken aan een extra voorziening voor jonge ouders.
Van groot belang is een positieve opvoedingsstijl, zelfbeheersing en emotionele stabiliteit.  Belangrijk is ook sociale binding, gezonde leefstijl en vriendschap.
Een goede start is bepalend voor de rest van je leven en wordt vervolgens ook weer doorgegeven aan de volgende generatie. Lees meer

Vrijwilligerswerk verkleint kans op dementie

In de Financiële Telegraaf van 30 maart j.l. lazen wij het volgende artikel:

Gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen hebben minder kans op dementie dan gepensioneerden die dat niet doen. Dat blijkt uit onderzoek onder Zweedse burgers die in 2010 met pensioen gingen en vijf jaar door een team wetenschappers werden gevolgd.

Het team bracht in kaart hoe geheugenverlies, afnemend leervermogen en taalgebruik zich ontwikkelden bij drie groepen senioren. De ene deed minimaal een uur per week vrijwilligerswerk, de tweede af en toe en de derde nooit. 

De ouderen die regelmatig als vrijwilliger bezig waren, hadden na vijf jaar opmerkelijk minder concentratieproblemen, konden helderder denken en hadden minder moeite met herinneringen dan de gepensioneerde werknemers die zelden of nooit vrijwilligerswerk deden.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het psychologisch en medische tijdschrift PlosOne. Het werd verricht door wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel, de Katholieke Universiteit Leuven en universiteiten van Stockholm, Swansea en Calgary.

Vitaal Kapitaal in ‘the spotlight’

Foto gemaakt door: Alf Mertens

De directie van de provincie Limburg heeft onlangs een overleg gevoerd met het bestuur van Stichting Vitaal Kapitaal Limburg. Gezien de ambities en doelstellingen van de stichting gaat de directie bekijken of medewerkers van de provincie, die een nieuwe uitdaging zoeken, wellicht via Vitaal Kapitaal aan de slag kunnen met een maatschappelijk project.
Om die reden was het zinvol om in het personeelsblad van de Provincie Limburg de Stichting Vitaal Kapitaal (weer) eens in het zonnetje te zetten.
In onderstaand interview van redacteur Kay Bemelen vertellen Jaques Habets en Joop Kneepkens van SVKL over hun werkzaamheden bij onze stichting Lees meer

De vrijwilligers van Vitaal Kapitaal kunnen zelf oordelen

We spraken af in het stadhuis van Weert, met Jo Maes, directeur van het Huis voor de Zorg.  Jo had daar een bespreking over Limburgse zorgvragen.

SVKL:  Het is ruim tien jaar geleden dat U tijdens een vrijwilligers bijeenkomst van Vitaal Kapitaal een oproep deed om zich in te zetten voor het Huis voor de Zorg. Is daar gevolg aan gegeven?

Jo: Die oproep heb ik niet vergeefs gedaan. Vanaf dat moment hebben zich voortdurend mensen aangemeld voor diverse activiteiten. Actueel is nu het meedenken met de burger om hem te doen participeren in het sociale domein. Verder hebben we mensen van Vitaal Kapitaal in verschillende besturen, inspraakorganen en klachtencommissies.
Ze helpen op meerdere plekken actief en op niveau mee bij het realiseren van onze doelstellingen nl. het behartigen van de belangen van de Limburgse zorgvrager. Deze doelstelling beweegt zich over een breed werkveld dat echt niet alleen met beroepskrachten kan worden uitgevoerd. Hiervoor doen we graag een beroep op de vrijwilligers van Vitaal Kapitaal en we hopen dat in de toekomst te kunnen blijven doen. Lees meer

Dit is onze redactiecommissie:

Redactieteam SVKL. Van links n. rechts: Jo Vroemen, Wim Scholl, Lambert Rooskens, Loe Martin en Ton Pereboom.

Vitaal kapitaal is nu een drietal jaren online. We hebben onze website www.svkl.nl  en we geven elke twee maanden een nieuwsbrief uit die bestemd is voor onze vrijwilligers en de deelnemende organisaties.

De teksten, de foto’s en de achterliggende techniek worden geregeld door deze groep vrijwilligers. Deze groep komt eens per twee maanden bijeen om af te spreken welke teksten er in de komende nieuwsbrief moeten  komen.  In de tussentijd overleggen we per email. Lees meer