Onderwijs

Meer weten over hoe te zoeken binnen de profielen? Klik dan hier.

Een overzicht van alle deelnemers met het profiel Onderwijs.

Klik op een link om deelnemers

met een ander profiel of alle
deelnemers te bekijken.
Administratieve ondersteuning
Dorps Ontwikkelings Plannen
HRM / P&O
Bestuur / Bestuur breed
Cultuur
Financiën / Economie
ICT
Juridische zaken
Onderwijs
Planologie en Verkeerskunde
Techniek en Milieu
Welzijn en Zorg
Alle deelnemers en hun profielen

U kunt ook zoeken
binnen dit profiel:

 Man (99)   Onderwijs 
Opleiding:

HBS A, Geschiedenis en Staatsinrichting MO B bevoegdheid, maatschappijleer, diverse cursussen management en projectmatig werken.

Werkervaring:

Docent geschiedenis, conrector Zuid Limburgs Avondcollege, voorzitter Rectorenconvenant, rector zelfde college, voorzitter centrale directie, voorzitter stuurgroep, interim manager ROC, lid CvB van ROC.

Nevenfuncties:

Diverse voorzitterschappen van diverse besturen en stichtingen, lid RvT van een onderwijsstichting,voorzitter Stichting Renovatie kerkje in Merkelbeek, voorzitter College van Bestuur stichting voor basisonderwijs, voorzitter werkgroep Vitaal Platteland, bestuurslid Stichting Het gebrekkige kind, commissaris van een woningstichting.

Belangstelling:

Management, onderwijs, besturen, netwerken, politiek.

Competenties:

Initiëren, netwerken bouwen, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren.

 Man (97)   Onderwijs 
Opleiding:

Pedagogische Academie, Sociale Wetenschappen (Cultuur- en godsdienstpsychologie, Universiteit Nijmegen), seminars Beleidsonderzoek en Systematische Kwaliteitszorg.

Werkervaring:

Onderwijzer, vakleerkracht L.O. en aardrijkskunde, projectleider internationale ontwikkelingssamenwerking Suriname, coördinator taalproject, wetenschappelijk onderzoeker KU Nijmegen, consulent onderwijs, educatie & onderzoek bij provinciale ondersteuningsinstelling senior consultant Lokaal Sociaal Beleid bij managementadviesbedrijf.

Nevenfuncties:

Lid universitaire bestuurscommissie, voorzitter contactgroep ontwikkelingswerkers, secretaris MR basisschool, bestuurslid stichting tot behoud monumentale grafmonumenten.

Belangstelling:

Surinamistiek, leefbaarheid dorpen en wijken, kunst en cultuur.

Competenties:

Onderzoeken, klantgerichtheid, aansturen, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (95)   Onderwijs 
Opleiding:

HBO – onderwijsakten lichamelijke opvoeding, handenarbeid en biologie, sportmassage, diploma speciaal onderwijs, certificaat remedial teacher, post HBO management, diploma loopbaanadviseur.

Werkervaring:

Basisonderwijs, speciaal onderwijs,voortgezet onderwijs, directeur school voor voortgezet onderwijs, beleidsadviseur/consultant V.O. bestuur, loopbaanadviseur onderwijs, remedial teacher, interim management, coaching HBO.

Nevenfuncties:

ZZP-er, lid kerkelijk zangkoor, remedial teacher, loopbaancoach, accountmanager SVKL, voorzitter MR.

Belangstelling:

Management in algemene zin, loopbaanbegeleiding, studiebegeleiding VO leerlingen en MBO studenten, coaching van docenten algemeen.

Competenties:

Initiëren, aansturen, begeleiden, klantgerichtheid.

 Man (108)   Onderwijs 
Opleiding:

Gymnasium A, pedagogiek/andragogiek MO-A en B, post doctorale opleiding directielid gevangeniswezen, diverse managementopleidingen, KUB sociologie van arbeid en organisatie, verandermanagement, TNO kwaliteitszorg INK, competentiemanagement, Hogeschool Zuyd: werken met POP en Portfolio.

Werkervaring:

Onderzoeksmedewerker diverse universiteiten, groepswerker internaat, adjunct/unit directeur Huis van Bewaring en Gevangenis, hoofd begeleiding, staffunctionaris alg. dir. P.I. Zuid-Limburg, docent ISBW, docent management/organisatie Hogeschoool Zuyd.

Nevenfuncties:

Lid bestuur basisschool, vicevoorzitter afdeling Rode Kruis, lid dorpsraad.

Belangstelling:

Coachen, lesgeven, trainen groepen, advies- en verandertrajecten, interim-management, P & O, projectactiviteiten.

Competenties:

Plannen en organiseren, leiding geven, coachen/begeleiden, vakdeskundigheid toepassen (o.a. opleiden en trainen), omgaan met veranderingen.

 Vrouw (120)   Onderwijs 
Opleiding:

NXX (onderwijsakte en pedagogisch getuigschrift), Master in Educational Management (UVA).

Werkervaring:

Docent, Afdelingsleider IVBO, Sectordirecteur onderbouw VMBO, Freelancer onderwijs & organisatie (coachen van directieleden en teamleiders op 4 scholen voor VO).

Nevenfuncties:

Secretaris schoolbestuur, secretaris steunstichting PO, lid van het bestuur, interim-voorzitter en later lid van de Raad van Toezicht van een stichting voor Speciaal Onderwijs.

Belangstelling:

Managementondersteuning in het algemeen, passend onderwijs, bestuurlijke taken in onderwijs en zorg. Begeleiding van veranderprocessen. Teamontwikkeling met een grote mate van creativiteit en betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (116)   Onderwijs 
Opleiding:

ULO, HBS A, Academie voor Lichamelijke Opvoeding (MO-p), Pedagogiek MO A en B, doctoraal gedragswetenschappen RU Groningen, diverse trainingen waaronder Ervaringsleren I-vy Insjght, NLP practioner (NTINLP).

Werkervaring:

Interim manager diverse scholen voor VMBO, PrO en ROC, kwartiermaker voor een MBO Top, Onderwijskundige voor o.a. Defensie Geneeskundige Opleidingen, een SO/VSO-school en een VMBO/MBO/AOC, onderzoeker (effecten van) invoering van mental coaching in initiële sportopleidingen, onderzoeker (effecten van) sociale media in VO scholen, onderzoeker van de beleving van de identiteit door leerlingen, ouders, medewerkers en directie VO school , onderzoeker van de kwalificatiemogelijkheden op niveau 1 en AKA van VSO en PrO leerlingen, (effecten van) blended learning in MBO, (effecten van ) HR ontwikkelingen in bedrijfsopleidingen in beroepsonderwijs VMBO en MBO. Senior accountmanager bij een ROC, senior adviseur VO/MBO, trainer teams verschillende bedrijven, loopbaanbegeleider topsporters, jongerencoach, Senior-adviseur SLO Enschede in verschillende specialismen, hoofd afdeling onderwijs LTO Gelderland, stafmedewerker ROC Zeeland, docent CIOS, docent lichamelijke opvoeding,. Zelfstandig ondernemer Evolve Yourself bv. o.a. als interim manager (directeur en teamleider), onderwijskundige (adviseur leertrajecten en leermiddelen), projectleider ( ontwikkeling en implementatie van (duale) opleidingsprogramma’s.

Nevenfuncties:

Lid Techn. Commissie tennisclub, Coach Senior for Talents (Cap Gemini), coach Coach4U voor kwetsbare jongeren, bestuurslid CODE43, secretaris schoolbestuur Rheden, secretaris Medezeggenschapsraad PO en VO, secretaris bestuur Vormingswerk, rolstoelbuschauffeur, brandwacht vrijwillige brandweer Nunspeet, trainer-coach atletiekverenigingen, begeleider diverse recreatiesportverenigingen.

Belangstelling:

Coaching en begeleiding in het algemeen (van chaos tot structuur) in de sport, het onderwijs en de Zorg, sociale media, digitale oplossingsstructuren. Het schrijven en uitvoeren van beleidsplannen, het opzetten en organiseren van een projectorganisaties.

Competenties:

Netwerk bouwen, vakdeskundigheid toepassen, klantgerichtheid, met druk en tegenslag omgaan.

 Man (8)   Onderwijs 
Opleiding:

MULO, UTS, Atheneum, Universiteit, doctoraal onderwijskunde.

Werkervaring:

Philips (ontw. Laboratorium), docent psychologie, praktijkcolleges, sociaal wetenschappelijk onderzoek, conjunctuuronderzoek, projectmanager statistiek.

Nevenfuncties:

Lid adviescommissie V.O. Cohort leerlingen (VOCL), Eurostat: lid Task Force ‘Education and Training Standard’. Secr. Werkgroep Gemeenschappelijk Gegeven Model (GGM), voorzitter werkgroep Automatische Bundeling (AB), voorzitter schoolbestuur en MR.

Belangstelling:

Bestuur, onderwijsontwikkeling, innovatie, statistiek.

Competenties:

p.m.

 Vrouw (1)   Onderwijs 
Opleiding:

Gymnasium A, psych. ass. NIP, Ned. MOA en B, doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde, communicatie in organisaties, Radbout Universiteit Nijmegen, management HBO-docenten, communicatieadviseur PAO Leiden, Mediationopleiding Merlyn Nuland.

Werkervaring:

Docent HBO, onderwijsontwikkeling, coaching, voorzitter Centrale MR, lid interne beroepscommissie functiewaardering, lid leerplancommissie opleiding Tolk-Vertaler.

Nevenfuncties:

O.a. lid (vicevoorzitter) Raad van Toezicht Stichting Oase, lid adviesraad Stg. Behoud Openbaar Vervoer Limburg, lid Bestuur Stg. Beeldende Kunst Valkenburg, lid bestuurscommissie Fontys-Rabo Roermond, lid bestuur Stg. Mathias Kempprijs Maastricht. Communicatieadviseur projectgroep POL, projectleider cultuurontwikkeling, senior beleidsmedewerker P & O, regionaal vertrouwenspersoon integriteit voor Provincie en gemeenten in Zuid Limburg.

Belangstelling:

Kunst en cultuur, conflicthantering en mediation, loopbaanbegeleiding en coaching, medezeggenschap.

Competenties:

Begeleiden, overtuigen en beïnvloeden, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (126)   Onderwijs 
Opleiding:

Pabo, MO A en B Pedagogiek, akte Speciaal Onderwijs, SON-opleiding ADHD en PDD, Register Directeur Onderwijs, verschillende masterclasses, waaronder Veranderkunde, Governance, Toezichthouder.

Werkervaring:

Leraar VSO enSO aan een MLK-schoo, Ambulant Begeleider, Intern begeleider, adjunct directeur, Directeur basisschool Venlo,
lid bovenschools Managementteam Venlo (bao), directeur SBO-school Venlo,boven ontwikkelaar van onderwijs aan meer begaafden, projectleider, interim opdrachten bij meerdere onderwijsstichtingen.

Nevenfuncties:

Intermediair Jeugd Sportfonds Venlo, Voorzitter platform wijkgebouwen ontwikkelingen, Burgerkracht, Vertrouwenspersoon FCV-Venlo,
speler leider veteranen voetbalelftal bestuurslid van een Koninklijke Zangvereniging, secretaris schoolbestuur

Belangstelling:

Zorg in het algemeen, met name bestuurlijke aspecten, voetbal, zowel plaatselijk als landelijk, vertrouwenszaken,teamontwikkeling, innovatieprojecten binnen het , organisatie-ontwikkelingonderwijs

Competenties:

Aandacht en begrip tonen, samenwerken en overleggen, analyseren, omgaan met veranderingen, met druk en tegenslag omgaan, raad geven, organisatiebouwer.

 Man (128)   Onderwijs 
Opleiding:

Kweekschool Tilburg, akte Wiskunde, Tekenen, Handvaardigheid, nascholing Moderne Wiskunde/statistiek IOWO,nascholing Kunstzinnige vaardigheden (Rietveld academie), vakstudie Voortgezet Speciaal Onderwijs, diverse managementtrainingen, ICT-training Sittard.

Werkervaring:

Onderwijzer Tilburg/Medemblik, leraar mulo/Mavo (wiskunde, tekenen), leraar VSO-LOM te Middelburg, directeur VSO-LOM-school Heerlen, ontwikkelen van schooladministratie programma ESIS, voorzitter RSV ZO-Mijnstreek.

Nevenfuncties:

medewerker SOS-telefoniscshe hulpdienst, mentor interne opleidingen aldaar, voorzitter jubileum comité KSO, lid werkgroep HISTEX (verzamelen en ontwikkelen van onderwijshulpmiddelen).

Belangstelling:

Cellist KSO, schilderen, (bronzen) plastieken, koken, Frankrijk, coachen van individuen, groepen, instituten of instellingen.

Competenties:

Begeleiden, samenwerken en overleggen, netwerken bouwen, analyseren, omgaan met veranderingen.

 Man (127)   Onderwijs 
Opleiding:

HBS-B, TU Eindhoven (wiskunde, richting statistiek, stochastiek en Operations Research, diverse cursussen logistiek en informatica.

Werkervaring:

AKZO Breda (hoofd Statistisch Bureau), AKZO Wuppertal (Staf OR, IT en Logistiek), Fontys Hogescholen (diverse functies o.a. docent Logistiek, informatica, hoofd automatisering, Projectleider van o.a. Telematica, Duitse opleidingen, directeur Economie-opleidingen (HEAO), projectleider Grenslanden (EU-project), projectleider Europees Kenniscentrum Logistiek, projectleider Informatica (Duits/Nederlands), projectleider Team Venlo interregionaal overleg, projectmanager Fontys Hogescholen (major/minor-systeem, invoering Duitstalige Logistiek, nieuwbouw/uitbreiding gebouwen Fontys.

Nevenfuncties:

Projectmanager “Wat eten we vandaan? o.a. tentoonstelling Museum v. Bommel & van Dam Venlo, Opzetten diverse cursussen en workshops voor bedrijven (logisiek en IT), vrijwilligerswerk: basketbal-vereniging, penningmeester tennisclub.

Belangstelling:

Computers algemeen, informatisering, logistiek projecten (intern en extern), onderwijsontwikkeling, tennis, basketbal, Portugees, Duits, financiën.

Competenties:

Aansturen, samenwerken en overleggen, middelen inzetten, analyseren, plannen en organiseren, omgaan met veranderingen.

 Man (129)   Onderwijs 
Opleiding:

Mulo, Rijkskweekschool, akte Pedagogiek M.O. A en B (Kath. Leergangen Sittard, doctoraal Pedagogiek R.U. Utrecht.

Werkervaring:

docent huishoudschool, docent Pedagogische Academie, directeur van Franciscusoord (Mytylschool), bestuurslid woonwagenkampschool O.L. Vrouw van Banneux, (mede)oprichter ZMOK-school de Buitenhof Heerlen, bestuurslid Stichting Jong-Leren (BAO).

Nevenfuncties:

Bestuurslid elektrische Rolstoelhockey club Black Scorpions, vrijwilliger Slachtofferhulp Nederland, vrijwilliger Zorgcentrum de Beyart Maastricht, bestuurslid en mede oprichter van de actiegroep “de Gebeten Hoond”.

Belangstelling:

belangen behartigen voor mensen met een handicap (en hun ouders), in het bijzonder jongeren met de ziekte van Duchenne, coachen, interim management, begeleiden in het algemeen met name in zorg en onderwijs.

Competenties:

initiëren, aansturen, netwerk bouwen , analyseren.

 Man (132)   Onderwijs 
Opleiding:

Training Managementontwikkeling (MercuriUrval), opleiding VCA (VOL)PBNA< Projectmanagement bij NIVE en SRM, opleiding BPV (Kenteq), mTS werktuigbouwkunde, Waterleiding Techniek VEWIN (OU Utrecht), diverse computercursussen, o.a. Excel, Word, Windows 95-98-2000, Triton, Baan, Power-Point en SAP.

Werkervaring:

Opzichter WML, Sectieleider V&U (voorbereiding & uitvoering), Afdelingshoofd WML (plm. 35 medewerkers), Opzichter/Adviseur Beheer Openbare ruimte (gemeente Landgraaf en gemeente Stein).

Nevenfuncties:

Muziek (trompet), stimuleren van jongeren in Techniek, docent Arcus College: VAPRO A,B,C en D.

Belangstelling:

Restaureren old-timers, organiseren van toertochten, opleiden van jong talent op technisch vakgebied, projectmanagement algemeen, adviseren, drinkwater in al zijn facetten “van bron tot tap”

Competenties:

Aansturen, Begeleiden, Aandacht en begrip tonen, Presenteren, Plannen enOrganiseren.

 Man (133)   Onderwijs 
Opleiding:

Havo, HTS Werktuigbouwkunde (bedrijfskunde), AMBI II, APICS (Opleiding logistiek management), Postdoctorale Opleiding IT Auditing TIAS (Tilburg), diverse vakgericht bedrijfscursussen en verder d.m.v. zelfstudie verdiept in het verwerven van subsidies en het registreren, verifieren en rapporteren van emissies.

Werkervaring:

Defensie (pelotonscommandant), Programmeur en systeemontwerper St. Radboud ziekenhuis Nijmegen, Consultant bij BSO (Buro voor Systeemontwikkeling) o.a. projectleider ENCI, projectleider ABP, 3 jaar als systeemontwerper bij het Rijks Computercentrum Apeldoorn bij project “Individuele Huursubsidie” en “Leenrechtvergoeding”. Hoofd Systeemontwikkeling ENCI Maastricht, Hoofd Bedrijfskundige Zaken en Energiecoordinator ENCI Maastricht, Rotterdam, IJmuiden, Docent interne bedrijfsopleidingen Microsoft, Word, Excel Powerpoint, Outlook en Acces, Projectmanager en Subsidiecoordinator o.a. projectleider opstellen CO2 en NOx monitoringsplannen t.b.v. emissievergunningen, implementatie van module SAP PS (Projectbeheer).

Nevenfuncties:

webmaster Rode Kruis afdeling Maastricht, jeugdleider en webmaster bij voetbalvereniging Scharn, voorzitter ENCI-personeelsvereniging (600 leden), voorzitter en medeoprichter afdeling Computer van de ENCI-personeelsvereniging (150 leden).

Belangstelling:

Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe projecten, geautomatiseerde informatiesystemen, subsidieverwerving, sport (wielrennen, voetbal), kennis overdragen, ICT.

Competenties:

Aansturen, Aandacht en begrip tonen, Samenwerken en overleggen, Plannen en organiseren, Met druk en tegenslag omgaan.

 Man (134)   Onderwijs 
Opleiding:

Doctoraat verleend aan de OU te Heerlen met de verdediging van het proefschrift “Met vreemde ogen kijken”, visiteren van gemeentebesturen en vergelijkend perspectief op 28 november 2014, doctoraal Bestuurskunde: Afstudeervariant Organisatie, Management en Openbaar Bestuur, diploma’s Bestuursacademie (juridisch en financieel) GA I en GF I + II. Meerdere cursussen, o.a. Projectmanagement, Resultaatgericht werken, Crisisbeheersing.

Werkervaring:

Jarenlange ervaring als gemeentesecretaris/ algemeen directeur middelgrote gemeente (1992-2008) en als plaatsvervangend directeur Financiën/ concerncontroller/ adjunct -secretaris grotere gemeente met de portefeuille strategieontwikkeling financiën en nieuwe manieren van werken.

Nevenfuncties:

Voorzitter van de Limburgse Vereniging van Gemeentesecretarissen. Lid Vereniging Pelgrimswegen naar Rome, Promovendi-kring prof. A (Arno) F.A. Korsten

Belangstelling:

Individuen en organisaties adviseren en praktisch ondersteunen in het kader van verbeteren van de bestuurskracht, visiteren, onderzoek opstellen, monitoren, strategieontwikkeling, coachen, rapporteren.

Competenties:

Analyseren, aansturen, samenwerken en overleggen, onderzoeken, plannen en organiseren, daadkracht, betrokken, vernieuwend, flexibel, tolerant.

 Man (135)   Onderwijs 
Opleiding:

VWO (Heerlen), Doctoraal Staats- en Administratief Recht/Bestuurskunde (RU Utrecht), leergang Hoger Management bij de overheid, management Leergang voor Gemeentesecretarissen, meerdere management cursussen, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, leergang Conflictbemiddeling tot Mediator.

Werkervaring:

Freelance marketing executive (Amsterdam en Nijmegen), voorlichter Stichting Beroepspensioenfondsen voor artsen (SBA), afdelingshoofd van meerdere diensten in middelgrote gemeenten, Kabinetschef van een grote gemeente, gemeentesecretaris kleine gemeente, Algemeen directeur /gemeentesecretaris middelgrote gemeente, directeur van een organisatieadviesbureau.

Nevenfuncties:

bestuurslid van studentenadviesbureau, voorzitter politieke afdelingen in meerdere gemeenten, voorzitter Stichting welzijn en peuterspeelzaal in middelgrote gemeente, bestuurslid stichting Barones van Wijmar en bestuurslid VVV en geprivatiseerde tennisvereniging in middelgrote gemeente, beschermheer van een fanfare, bestuurslid Early Birds, lid Erebestuur schutterij, voorzitter Rotaryclub Hoensbroeck, bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zuid Limburg, lid commissie Bestuurlijke Ontwikkeling ( Vereniging van Gemeentesecretarissen, Initiatiefnemer en voorzitter Raad van Toezicht Revitalisering Opleiding GA-I en GA-II.

Belangstelling:

Lezen, reizen, Sport (zwemmen, fitness, skien, “bouwen”, interim klussen, P&O/HRM zaken.

Competenties:

Omgaan met veranderingen, begrip tonen (coaching/mediation), analyseren, klantgerichtheid, begeleiden.

 Man (136)   Onderwijs 
Opleiding:

Pedagogische Academie, diploma Speciaal Onderwijs, YET-trainer/Gordon-trainer (Sociale Vaardigheden), diploma Remedial Trainer, diploma Intern Begeleider, juridische opleiding tot vakbondsconsulent, schoolleidersopleiding (Interstudie). Opgenomen in het schoolleidersregister `primair Onderwijs.

Werkervaring:

Leerkracht LOM-onderwijs Middelburg, directielid Driestromenschool Middelburg, directielid van de fusieschool Het Springtij (4 SBO locaties op Walcheren), vakbondsconsulent onderwijsbond, directeur openbare basisschool Maastricht, voorzitter directiegroep AOB (1500 leden), directeur SBO-school Weert, directeur SBO-school Den Bosch, directeur islamitische basisschool EL Wahda Heerlen.

Nevenfuncties:

Bestuurslid/adviseur Fietsbank, Schoenenbank, Bureninitiatief Nazareth, Kinderboerderij Daalhoeve, bestuurslid Passend Onderwijs Parkstad, lid van de klankbordgroep Passend Onderwijs en Speciaal Onderwijs binnen de AOB, lid van de Algemene Vergadering van de AOB, lid van diverse onderwijswerkgroepen.

Belangstelling:

Voorstander van gestructureerde en gedisciplineerde werkwijzen, effectieve en efficiënte werkstijlen, graag samenwerkend en initiatief nemend. Besluitvaardigheid en betrouwbaarheid, digitale registratiegegevens PO->VO, maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties:

Aansturen, vakdeskundigheid toepassen, analyseren, onderzoeken, plannen en organisweren

 Man (139)   Onderwijs 
Opleiding:

VWO, Universitair bedrijfseconomie, postdoctorale controllersopleiding (RC), diverse automatiseringscursussen, leiderschapsleergangen, masterclasses, opleiding mediator.

Werkervaring:

Brede ervaring opgedaan in diverse (grote) bedrijven (in de zorg o.a. ziekenhuis), financiële dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening, op het gebied van Financieel Management en General Management. Finance, Controlling, Risicomanagement, Planning & Control cyclus.
Managementinformatie en -rapportages, KPI-sturing, auditcommittees, compliance, analyse & advisering, jaarverslaglegging, projectmanagement, kennisoverdracht, opleidingen, reorganisaties, fusies, klantbedieningsprocessen, eventmanagement, presentaties, kostenbesparingsprogramma’s, verandermanagement, shared servicecenters, alignment tussen Business en IT, professionalisering controlfunctie.

Nevenfuncties:

Bestuur buurtvereniging, bestuur kunststichting, brancardier Lourdesbedevaarten.

Belangstelling:

o.a. zorgsector, onderwijssector, lokale- en rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, euregionale grensoverschrijdende samenwerking, veranderingen op het gebied van religie/zingeving.

Competenties:

ambitieus en resultaatgericht, helikopterview met oog voor details, conceptueel- en inlevingsvermogen, analytisch en adviesvaardig, vernieuwend en beheersmatig, verbindend, communicatief sterk.

 Man (142)   Onderwijs 
Opleiding:

H.T.S. Chemische technologie en H.T.S. Bedrijfskunde. Leergang industriële marketing (STEM). Diverse bedrijfstrainingen Industriële marketing.

Werkervaring:

Actief geweest in diverse leidinggevende marketing en sales functies. Ervaring onder andere met: Ontwikkeling commerciële (Marketing) strategie. Business development. Verkoop en relatie management. Intermediair tussen markt en innovatie. Freelance docent HBO instellingen. Specifieke aandachtspunten. Commerciële strategie ontwikkeling. Marketingplanning. Verkoopplanning. Analyses van Markt, klanten, klantwaarden etc. Vertaling van een en ander naar concrete/operationele handelingen binnen de organisatie.

Nevenfuncties:

p.m.

Belangstelling:

Lezen; met name van boeken die ingaan op de “historie” en boeken waarin “visies”beschreven worden en dan in het bijzonder in relatie tot het ontwikkelen van strategieën. Golfen en Bridgen.

Competenties:

Analyseren. Begeleiden. Plannen en organiseren. Aansturen. Overtuigen en beïnvloeden. Toepassen van vakdeskundigheid.

 Man (144)   Onderwijs 
Opleiding:

Atheneum B.
Sociale Wetenschappen, Andragologie (Samenlevingsopbouw en bestuurskunde).
Leergang Personeelswerk (De Baak).
Programmamanagement business re-design (Booz Allen & Hamilton).
Organisatie- en cultuurverandering (GITP, PA, e.a.).
Gedragsverandering (R&A).

Werkervaring:

Integrale aanpak van de buurtvernieuwing voor en door bewoners. (Gem. Haarlem).
Wetenschappelijk assistent. Rol ambtelijk apparaat in buurtvernieuwing. (RUU).
Mentor kwaliteitszorg in Retail.
Projectmanager Total Quality in de fijnchemie.
Manager P&O en Services in de fijnchemie.
Management Consultant in de chemie (teamontwikkeling, opleiding, communicatie).
Zelfstandig adviseur en coach in bedrijven en gezondheidszorg. Begeleiden van teams in verandering en prestatie. Individuen in prestatie, motivatie en stress

Nevenfuncties:

In meerdere besturen en commissies geparticipeerd en betrokken bij verschillende maatschappelijke projecten als investeerder, fondsenwerver, projectindiener en reporter

Belangstelling:

Vitaliteit en gezondheid. Vermindering broeikasgassen. Actief in onderhoud hoogstambomen

Competenties:

Klantgerichtheid
Begeleiden van verandering
Samenwerken en overleggen
Overtuigen en beïnvloeden